Zmień rozmiar tekstu:

"Aktywny Senior" - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez ich aktywizację


"Aktywny Senior" - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

osób starszych poprzez ich aktywizację


Projekt jest realizacją celu szczegółowego - Sprawny system wsparcia dla osób starszych, programu strategicznego: „Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną pomoc społeczną” Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013.


1. Cel główny projektu:

Poprawa sytuacji osób starszych poprzez rozwój innowacyjnych form środowiskowego wsparcia.


2. Krótkie uzasadnienie projektu:

Analiza struktury wieku ludności wskazuje, że podobnie jak w kraju następuje proces starzenia się społeczeństwa regionu. Świadczy o tym systematyczny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Udział tej grupy ludności w 2005 r. w ogólnej populacji wyniósł 22 % , (2002 r. – 24,3%).

W porównaniu do 2002 r. ( 59,9 % ) wzrosła liczba ludności w wieku produkcyjnym do 61,9 % w ogólnej populacji województwa i poprodukcyjnym do 16,5 % w ogólnej populacji (16,2 % - 2002 r.).

Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje w powiatach:

krasnostawski – 20,4% ogólnej populacji
zamojski - 19,4 %
bialski – 18 %
parczewski – 18 %
hrubieszowski – 18 %

Ponad 16 % mieszkańców województwa lubelskiego stanowią osoby starsze. Zgodnie z prognozami demograficznymi proces starzenia się ludności będzie sukcesywnie postępował. Analiza struktury wieku ludności wg płci wskazuje, iż 51,4 % ludności województwa to kobiety , przy czym w grupie osób w wieku poprodukcyjnym stanowią one 67,4 % i z wiekiem odsetek kobiet w stosunku do mężczyzn wzrasta. Zmniejszeniu ulega aktywność osób w wieku poprodukcyjnym. Następuje znaczne pogorszenie sytuacji mieszkaniowej i ekonomicznej tej grupy. Są to bardzo często osoby samotne i niepełnosprawne, pozostające na marginesie życia społecznego społeczności lokalnych. Niedostatek odpowiedniej infrastruktury społecznej oraz słabo rozwinięty system usług w środowisku sprawiają, że potrzeby seniorów nie są dostatecznie zaspakajane.

W 2005 roku 360 090 osób województwa lubelskiego było w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 16,5 % ogółu mieszkańców regionu. Według prognoz Urzędu Statystycznego w Lublinie w roku 2015 osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły 20 %, a w 2030 – 26 % ogółu mieszkańców.


3. Przewidywane działania w ramach projektu:

· podniesienie poziomu i rozwój usług dla osób starszych w miejscu zamieszkania,
· wspieranie rozwoju mieszkalnictwa chronionego przystosowanego do potrzeb osób starszych,
· rozwój różnorodnych form aktywizacji osób starszych,
· zwiększanie dostępności do usług informacyjnych i poradnictwa,
· zwiększanie dostępności do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych i transportowych,
· rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, partycypacji społecznej, opieki i wsparcia najstarszego pokolenia,
· wspieranie inicjatyw promujących kształcenie i edukację mających na celu podtrzymywanie sprawności intelektualnej oraz życiowej ludzi starszych,
· promowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat potrzeb i uprawnień osób niepełnosprawnych.


4. Oczekiwane rezultaty:

· Podniesienie jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności,
· Ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych, zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego,
· Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym,
· Wyrównanie różnic w poziomie życia osób starszych /pomiędzy wsią i miastem/,
· Integracja międzypokoleniowa.


5. Realizatorzy projektu:

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej – o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.


6. Przewidywany budżet projektu i możliwe źródła finansowania:

Środki samorządu województwa na zlecanie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.


7. Czas trwania projektu:

Program będzie realizowany w latach 2008 – 2010.
 


<<  Paź 2014  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031